تبلیغات
چه دوس دارین - خانه ادوارد-جی- کافمن که به نام خانه آبشار معروف است در سال 1936 در بالای آبشاری درOhiopyl در پنسیلیلوانیای آمریکا ساخته شد این خانه اثری جاودانه از معمار معروف فرانک لوید رایت میباشد.خانه آبشار (فرانک لوید رایت ).معماری ارگانیک
چه دوس دارین

معماری روانشناسی طنز تجارت آینده زندگی

خانه ادوارد-جی- کافمن که به نام خانه آبشار معروف است در سال 1936 در بالای آبشاری درOhiopyl در پنسیلیلوانیای آمریکا ساخته شد این خانه اثری جاودانه از معمار معروف فرانک لوید رایت میباشد.خانه آبشار (فرانک لوید رایت ).معماری ارگانیک

شنبه 15 بهمن 1390

 

اثری رایت در معماری مدرن چندان است که نمی توان معماری او را در یک بخش مورد مطالعه قرار داد. یکی از ویژگیها واحتمالاً مهمترین آنها کیفیتی است که رایت آن را معماری ارگانیک می نامید. مراد رایت از معماری ارگانیک چه بود؟ به اعتقاد گیدیون که قدر آثار رایت را نیک می دانست، این معمار توفیق نیافت با زبان و کلمات به توصیف و توضیح این اصطلاح ساخته و پرداخته خویش موفق شود. پاره ای از اروپائیان نیز تعبیری خاص از معماری ارگانیک دارند که احتمالاً منبع آن همان اندیشه ها و گفتارهای رایت است، ولی آن را بیشتر به معماری عملکردی یا معماری توجیهی تعبیر کردند. اما اگر رایت در تعریف ارگانیک به زبان کلمات توفیق نیافت، تعریف و تعبیر وی از این واژه، یا دقیقتر بگوییم از این کیفیت، در زبان معماری کاملاً موفقیت آمیز و به راستی ستودنی است. این کیفیت در پاره ای از آثار رایت بیشتر متجلی می شود و درخانه آبشار به اوج اعتلا می رسد آن نوع معماری را به عرصه وجـود می آورد که چـون عوامـل طـبیعی مانند سنگ و درخت و گیاه و گـل از درون طبیعـت می شکفد و اصالت و قوت آن نیز در همین از درون شکفتگی و طبیعی بودن آن است. از این رو، در این نوع معماری هیچ تصنعی وجود ندارد و معماری همان است که باید باشد. این تعریف البته این کیفیت را به تعبیر اروپایی آن که در سطور بالا به آن اشاره کردیم نزدیک می کند، زیرا عدم تصنع، در این متن معنایش می تواند این باشد که هیچ فرمی بدون توجیح و دلیل پدید نیامده است و همان گونه که مظاهر طبیعت توجیح پذیرند، برای هر فرم از این نوع معماری، توضیحی می توان فرض کرد.

چه در خانه آبشار مفهوم ارگانیک را از مستدل بودن هر جزء یا فرم آن فراتر می برد، نخست پیوستگی طبیعی تمام اجزای آن است و سپس آمیختن آنها با مظاهر طبیعت که این خانه به راستی جزئی از آن شده است. وجود آبشاری روان در دل این ساختمان نه تنها آن را شگفت انگیز و تماشایی می کند، بلکه آن را جزئی از طبیعتی می کند که این ساختمان در میان آن بنا شده است. پاره ای از منتقدان این پرسش را مطرح ساخته اند که آیا آبشار از درون خانه نیز به دید می آید یا خیر؟ جواب این پرسش البته منفی است. اما معماری تا چه اندازه فقط باید در خدمت گروهی خاص و مقصودی معین باشد؟ به معماری باید به عنوان جزئی از محییط نگریست و از این لحاظ، این اثر رایت با توجه به مقصودی که بر معماری مرتبت است پاسخی بس موفقیت آمیز یافته است. اما تازه همین برون ساختمان، همین ارگانیک بودن آن، به درون ساختمان نیز تنوعی دلپذیر داده است. به جای حجمهای واضح و یکنواخت و ملال انگیز، هر گوشه درون این ساختمان داستانی جالب توجه دارد اگر چه آبشار از درون خانه دیده نمی شود، همین شکفتگی از درون که روح و معنای ارگانیک است این داستانهای جالب را پدید آورده است. ونتوری که موضوع تضاد و پیچیدگی را در معماری مطرح می سازد، بی آنکه سخنی از این اثر برجسته رایت به میان آورد، او را ساده گرا و معماریش را معماری روستایی معرفی می کند، اما خود ونتوری چه از نظر تضاد و پیچیدگی و چه از هیچ نظر دیگر در معماری نتوانسه حتی اندکی به آثار رایت نزدیک شود، و این از پاره ای جهات و در موارد متعدد از مشکلات بزرگ معمارانی است که چون ونتوری خود را از قید و بندهای مدرن رسته می بینند. بت شکنی آنها ممکن است و می تواند موجه باشد، اما در سرودن شعرِ آزادی که جانشین این تقید شود موفق نبوده اند.
آنچه از کیفیت ارگانیک معماری رایت بر می خیزد و به ویژه در خانه آبشار وی مجسم است و برای ما حائز اهمیت بسیار، تندیس گونه بودن آن است. اگر به تعبیر تندیس گری را ترکیب حجمها و بازی فضاهای پر و خالی تعریف کنیم ، خانه آبشار به راستی تندیسی است که در فضا قد بر می افرازد، تندیسی که یکسره ساخته و پرداخته آدمی نیست، بلکه حاصل ترکیب حجمها و فضاهای طبیعی است که به صورت تخته سنگهای خشن و دست نخورده در این ترکیب جلوه گر می شود و نیز حجمهای تراشیده از بتن که صاف و صیقل خورده به نظر می رسند و بخش دیگری از ترکیب را به پدید می آورند. دو دیوار عمودی سنگی(از سنگهای طبیعی تراش خورده و بر هم نهاده شده) در واقع پیوند(rapport) این ترکیب را به وجود می آورند و مظاهر طبیعی ترکیب(سنگهای نخراشیده)و مظاهر ساخته و پرداخته آدمی(حجمها صاف بتنی) را به یکدیگر متصل می سازد . اهمیت این کیفیت تندیسگونه برای ما در این است که همین کیفیت که مدتی در معماری مدرن و از جمله به سبب سبک جهانی به فراموشی سپرده شده بود، دوباره در دهه شصت( و شاید اندکی زودتر، اگر رونشان لوکوربوزیه را ملاک قرار دهیم) از خواب زمستانی خود سر برداشت و در معماری تجلی کرد و اکنون، البته به گونه ای دیگر و به تعابیری متنوعتر، در آثار معماری معاصر ما متجلی است.

یکی از مظاهر مدرن و اندیشه های تازهای که در ذهن بسیاری از روشنفکران و صاحبنظران و از جمله رایت را هنگامی که وی به کار آغاز کرد به خود خوانده بود، مظاهر مدرن که البته جنبه های گوناگون داشت و دارد. در پذیرفتن و به کار گرفتن پاره ای از این مظاهر، رایت تا اندازه ای محتاط بود. به عنوان مثال وی تا سالیان دراز بتن مسلح و پولاد را که مواد ساختمانی جدید و مورد استفاده در معماری مدرن بودند به کار نگرفت و در ساختمانهای مسکونی ترجیح داد تا از چوب استفاده کنند که در روزگار وی، مانند حال حاضر، بتن و فولاد ساخت تقریبا نود درصد ساختمانهای مسکونی ایالات متحد را بوجود می آورد. به طور کلی رایت نسبت به تمدن ماشینی که بیش از هر جا در ایالات متحد در حال توسعه بود چندان خوش بین نبود. وی زندگی مدرن و اجتماع در شهرهای پر جمعیت را مذموم و برای زندگی آدمی خطر ناک می داند.

درپلانهای خانه رایت نیز فضاهایی نسبتا کوچک و گاه تنگ و تاریک معماری قدیمی جای خود را به فضاهای یکسره پیوسته ای می دهد که معمولاً شومینه ای با آجرهای کم ارتفاع یا سنگهای طبیعی نخراشیده در آنها نقطه تاکیدی پدید می آورد یا به آنها کانون و مرکزی می بخشد. در استفاده آشکار از مصالح ساختمانی مانند آجر، سنگ و چوب نیز گرایشهای مدرن در معماری رایت مشهود است.

پلانهای خانه رایت آزادی پلان لیبر(نقشه آزاد) لوکوربوزیه و فضاهای یونیورسال میس ون را ندارد و کوتاهی سقف آنها با دالهای گسترده ای که از لبه بام فراتر می رود و ورود نور را به فضای داخلی خانه محدود می کند باعث تاریکی می شود، ولی چندان که مذکور افتاد این نقشه ها نسبت به نقشه های معماریهای قدیمی تر از پیوستگی، یکپارچگی و آزادی بیشتر برخوردارند، و این یکپارچگی و آزادی همانند کاربرد آشکار مصالح باید جملگی به گرایشهای مدرن این معمار مربوط دانست.

علی رغم همه این گرایشهای بسیار آشکار به مدرنیسم در آثار رایت، و از آن بالاتر قدرت و جسارتی که وی در اعتلا و پیشبرد این گرایشها از خود نشان داده است، منبع دیگری نیز برای معماری او متصور است و آن پاره ای تاثیرات قدیمی، به ویژه در ترکیب حجمهاست که اصل آنها از قرن نوزدهم و احتمالاً پیشتر است. گیدیون که در ستایش رایت اندکی فرو گذار نمی کند، بحث خود را درباره وی چنین آغاز می کند: ((از میان تمام معمارانی که کارشان به قرن نوزدهم باز می گردد، بی تردید رایت نابغه ای بود... اثرات قرن نوزدهم هنوز در آثار رایت باقی بود، اما وی به تنهایی بی آنکه نقاشان و مجسمه سازان معاصر وی او را یاری کرده باشند تصویری نو در معماری آفرید)).

 

کار رایت معمار تنها ساختن نیست، بلکه مانند تندیسگر شکل دادن و یا همانند حجار تراشیدن و بازی با احجام در فضا است. چنین روش هنرمندانه ای در خلق آثار معماری مستقلا و بالنفسه نیازی به تکنولوژی یا تکنولوزی پیشرفته ندارد و وسایل قرن نوزده نیز برای آن کافی است. البته رایت خود به تکنولوژی قرن نوزدهم بسنده نکرد و به کارگیری بتن مسلح در هر دو اثر رایت که یعنی خانه آبشار و موزه معروف گوگنهایم، پیشگامنه و جسورانه است.

موارد طراحی و اجرائی که رایت برای این خانه ویلایی در نظر گرفته بود می توان در هشت مورد ذیل خلاصه نمود:

- حداقل دخالت در معماری طبیعی

- تلفیق حجم ساختمان با محیط طبیعی به گونه ای که هر یک مکمل دیگری باشند.

- ایجاد فضاهای خارجی بین ساختمان و محیط طبیعی

- تلفیق فضای داخل با خارج

- نصب پنجره های سرتاسری و از بین بردن گوشه اتاق

- استفاده از مصالح محیط طبیعی مانند صخره ها و گیاهان چه در داخل و چه در خارج بنا

- نمایش مصالح به همان گونه که هست، چه سنگ باشد چه چوب و یا آجر

- استمرار نمایش مصالح از داخل به خارج بنا


رایت معتقد بود که ماهیت مصالح در ساختمان می بایست نشان داده شود به گونه ای که شیشه به عنوان شیشه، سنگ به عنوان سنگ و چوب به عنوان چوب به کار برود.


کتاب از زمان و معماری

------------------------------

این هم تصاویری زیبا از این بنا :

خانه آبشار اثر فرانک لوید رایت یکی از برترین ویلاهای  ساخته شده در دنیاست. در سبکی از معماری به نام سبک بین‌المللی ساخته شده آست.

خانه ادوارد-جی- کافمن که به نام خانه آبشار معروف است در سال 1936 در بالای آبشاری درOhiopyl در پنسیلیلوانیای آمریکا ساخته شد  این خانه اثری جاودانه از معمار معروف فرانک لوید رایت میباشد 

این خانه یکی از 17 اثری است که انجمن معماران آمریکا برای حفظ فرهنگ خود برگزیده اند تا با حفظ و نگهداری آن به حفظ فرهنگ خود کمک کنند.

 

 

 


Cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 10:53 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis 5 mg cialis canada click now cialis from canada cialis et insomni acheter cialis kamagra cialis sale online cialis generico postepay canada discount drugs cialis cialis dose 30mg purchasing cialis on the internet
buy cials online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:51 ب.ظ

Really tons of helpful advice!
low dose cialis blood pressure cialis wir preise cialis uk wow look it cialis mexico enter site very cheap cialis generic for cialis cialis wir preise generic cialis pill online price cialis best cialis alternative
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:55 ق.ظ

Many thanks, A good amount of tips!

the best site cialis tablets legalidad de comprar cialis il cialis quanto costa preis cialis 20mg schweiz the best choice cialis woman buy cialis online cheapest how much does a cialis cost we use it 50 mg cialis dose precios cialis peru price cialis best
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:37 ب.ظ

You said this effectively.
comprar cialis navarr we like it safe cheap cialis cialis kaufen wo buy brand cialis cheap cialis online nederland cialis generic sialis purchase once a day cialis generic for cialis prices on cialis 10 mg
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 07:29 ق.ظ

Kudos! I enjoy this!
calis achat cialis en itali cialis pills boards cialis 5 mg schweiz cialis 20 mg cost buying cialis on internet venta cialis en espaa cialis sans ordonnance buying cialis in colombia tadalafil generic
buy generic cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 07:31 ب.ظ

Nicely put. Thanks!
look here cialis order on line we choice cialis uk generic low dose cialis free generic cialis cialis 5mg cialis authentique suisse we choice cialis pfizer india cialis et insomni cialis prezzo di mercato cialis generico lilly
buy cialis pills online
دوشنبه 12 آذر 1397 07:08 ق.ظ

Good content, Appreciate it!
cialis manufacturer coupon viagra vs cialis achat cialis en suisse cialis preise schweiz get cheap cialis effetti del cialis click here take cialis buy brand cialis cheap prezzo di cialis in bulgaria effetti del cialis
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:03 ب.ظ

Factor clearly applied!.
cialis from canada cialis prices in england prescription doctor cialis cialis sans ordonnance cialis 5mg generic cialis with dapoxetine wow look it cialis mexico cialis arginine interactio cialis in sconto tadalafil tablets
cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:37 ق.ظ

Useful write ups. Regards!
cialis professional yohimbe cialis purchasing cialis australia org does cialis cause gout safe dosage for cialis we like it cialis soft gel acheter cialis meilleur pri only now cialis 20 mg purchase once a day cialis generic cialis at walmart
buy cialis cheap
شنبه 10 آذر 1397 07:22 ب.ظ

Incredible a good deal of useful data.
cialis from canada cialis y deporte cialis in sconto cialis for daily use cialis online the best site cialis tablets safe dosage for cialis generic low dose cialis cialis savings card purchasing cialis on the internet
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 06:15 ق.ظ

Wonderful info. Thanks a lot!
canadian discount cialis viagra cialis levitra cialis vs viagra cialis taglich sialis precios de cialis generico viagra vs cialis vs levitra cialis baratos compran uk prices for cialis 50mg female cialis no prescription
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 06:58 ب.ظ

Thank you! An abundance of material!

prices on cialis 10 mg generic cialis venta de cialis canada ou acheter du cialis pas cher cialis 30 day sample cialis arginine interactio generic cialis with dapoxetine we like it safe cheap cialis cialis diario compra buy cialis online
buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 07:11 ق.ظ

You actually mentioned it adequately!
acheter cialis meilleur pri generic cialis at the pharmacy cialis 20 mg cialis venta a domicilio estudios de cialis genricos cialis 5 mg buy cialis tadalafil online cialis 5 mg acheter cialis kamagra cialis tadalafil online
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:58 ب.ظ

Superb content. With thanks.
we choice cialis pfizer india prezzo di cialis in bulgaria cialis for daily use safe dosage for cialis buy cheap cialis in uk cialis qualitat cialis dosage enter site natural cialis rezeptfrei cialis apotheke buying cialis overnight
buy tadalafil online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:16 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
cialis 50 mg soft tab cialis per paypa the best site cialis tablets dose size of cialis estudios de cialis genricos cialis professional yohimbe acheter cialis kamagra cialis usa cost cialis professional from usa cialis 5 mg
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:25 ب.ظ

Kudos, Awesome information!
cialis taglich cialis vs viagra cialis generico lilly cialis soft tabs for sale venta cialis en espaa tarif cialis france cialis billig viagra vs cialis vs levitra cialis canada cialis 30 day sample
buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:42 ق.ظ

You mentioned that adequately!
cialis side effects we like it cialis price generic cialis pill online il cialis quanto costa cialis vs viagra cialis tablets cialis generic il cialis quanto costa venta de cialis canada cialis online
Generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:57 ق.ظ

Appreciate it. Lots of data!

prices on cialis 10 mg non 5 mg cialis generici buy brand cialis cheap no prescription cialis cheap only best offers cialis use buy cialis sample pack cialis tadalafil online tadalafil generic can i take cialis and ecstasy cialis therapie
buy cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 04:47 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis generika in deutschland kaufen cialis patent expiration cialis uk prices for cialis 50mg buy cialis online cialis for daily use generico cialis mexico cialis uk cialis 5 mg para diabeticos cialis for sale
online pharmacies canada
یکشنبه 1 مهر 1397 06:43 ق.ظ

With thanks, Excellent information.
canadian pharmacy king top rated canadian pharmacies online northwest pharmacies buy viagra online usa trust pharmacy canadian canadian pharmacies without an rx drugs for sale on internet buy viagra online usa pharmacy canada canadian online pharmacies legitimate
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:26 ق.ظ

Many thanks! An abundance of forum posts!

when can i take another cialis cialis pills cialis prices in england cuanto cuesta cialis yaho try it no rx cialis cialis price thailand cialis pas cher paris purchase once a day cialis where cheapest cialis cialis generic
http://viagrayosale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:17 ب.ظ

You have made the point.
acquisto online cialis buy original cialis cialis generic availability cialis italia gratis cialis for daily use 200 cialis coupon cialis online nederland are there generic cialis generic cialis with dapoxetine canada discount drugs cialis
canada pharmacies online prescriptions
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:22 ق.ظ

Cheers! Ample data.

canadian drugstore candida viagra canadian medications 247 canadian drugstore canada rx buy vistagra usa online pharmacies canadian pharmacy canada online pharmacies medication best canadian pharmacy
sildenafil buy online uk
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:55 ب.ظ

You made the point.
viagra cheap uk buy female viagra cheapest place to buy viagra where can i buy viagra safely online where can i buy generic viagra buy viagra using paypal buy viagra online germany order viagra online with prescription best buy for viagra i want to buy viagra
http://cialisvipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:29 ب.ظ

You actually revealed this really well!
buy cialis online cialis pills look here cialis cheap canada cialis tadalafil online buy brand cialis cheap purchasing cialis on the internet cipla cialis online cialis great britain dosagem ideal cialis cialis purchasing
Buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:36 ق.ظ

With thanks, I value it.
buy viagra online online how can i order viagra buying generic viagra online order viagra uk buy viagra online canadian pharmacy viagra online cheap uk can u buy viagra over the counter viagra alternative buying generic viagra online vigra
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:42 ق.ظ

Really loads of amazing info!
canadian drugs generic cialis cialis taglich buy cialis online legal cialis for sale south africa look here cialis order on line enter site very cheap cialis are there generic cialis cialis usa cost cialis italia gratis chinese cialis 50 mg
Viagra generika
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:07 ق.ظ

Thanks! I like it.
buying generic viagra online buy viagra ireland buy viagra online from canada order sildenafil where to buy viagra cheap viagra buy online uk uk buy viagra cost of viagra viagra pharmacy levitra buy viagra online germany
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 05:28 ب.ظ

Position nicely utilized!.
buy cialis online cheapest viagra vs cialis cialis qualitat cialis generique cialis vs viagra cialis coupons printable cialis reviews estudios de cialis genricos link for you cialis price callus
Buy generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 10:09 ب.ظ

This is nicely expressed. !
low dose cialis blood pressure canadian cialis 200 cialis coupon cialis rezeptfrei cialis great britain cialis pills price each cialis online deutschland female cialis no prescription cialis cipla best buy cialis 20 mg cost
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس